คณะผู้บริหาร

ดร.นุสรา สมศรีโหน่ง

ผู้รับใบอนุญาต

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อัครพล สมศรีโหน่ง

ผู้จัดการ

ดร.ดาว สมศรีโหน่ง

ผู้อำนวยการ

นางนิรมล คนเที่ยง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางจุรีย์พร อินมะโรง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวณัฐกาญจน์ เหล่ารัตน์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นางรัชนีวรรณ นามบุปผา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

แผนกพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

นางสาวละมุน ปากดีหวาน

นางสาวรัชฎาพร บุญญฤทธิวิชัย

นางพรชัย ชื่นสวัสดิ์

นางรพีพรรณ ใจเที่ยง

นางจุรีย์พร อินมะโรง

นางณัฐกาญจน์ เหล่ารัตน์

 

     

แผนกช่างอุตสาหกรรม

นายพงค์พันธ สุ่มมาตย์

นายวัชรานันท์ สุวรรณแสง

นายเอกลักษณ์ คนเที่ยง

นายยศวัตร ศรีกุลวงษ์

นายประติชัย สุขชัย

นายเอกฤทธิ์ ถิ่นสำโรง

       

แผนกวิชาสามัญ

นางนิรมล คนเที่ยง

นางรัชนีวรรณ นามบุปผา

นายวัชรานันท์ สุวรรณแสง

นางสาวเอ็มอร หยวกดา

นางสาวอังสุมาลย์ พันชโก