กำหนดการเข้ารับการคัดเลือกตัวนักศึกษาฝึกงาน บริษัท มิซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ประเทศไทย

 • 9 พ.ค. 56 บริษัทฯ ส่งพนักงานมาคัดเลือกตัวนักศึกษาฝึกงานที่วิทยาลัยฯ
 • 13 พ.ค. 56 บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมารับตัวนักศึกษาฝึกงานและตรวจสารเสพติด และเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเดินทางจนถึงบริษัท), ถ่ายรูป ทำประวัติ, รับเครื่องแบบการฝึกงาน (รองเท้า Safety, เสื้อ Uniform และหมวก) และเข้าที่พักที่บริษัทฯจัดให้ (บริษัทฯเตรียมที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม ไว้ให้ทุกคน)
 • 14 พ.ค. 56 จัดเตรียมห้องพักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศวันแรก เรื่อง นโยบายบริษัทฯ และวินัยในการฝึกงาน
 • 16 พ.ค. 56 วันที่สอง เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Training)
 • 17 พ.ค. 56 วันที่สาม ฝึกภาคปฏิบัติและเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ (PQI Training)
 • 20 พ.ค. 56 วันที่สี่ เป้าหมายและความคาดหวังจากหัวหน้างาน (MCP Goals)
 • 21 พ.ค. 56 ส่งตัวเข้าฝึกงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ

 • นักศึกษาฝึกงาน เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมทำบัตร ATM และนำสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำเบี้ยเลี้ยงค่าฝึกงาน
 • นักศึกษาจัดเตรียมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น และยารักษาโรค กรณีมีโรคประจำตัว
 • ควรนำเงินติดตัวไปเบื้องต้นประมาณ 2-3 พันบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระยะแรก
 • นำบัตรนักศึกษาที่วิทยาลัยฯออกให้ และบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย