คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบชั้น ม.3 (สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตร ปวช.)
  • ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตร ปวส.)
  • กำลังศึกษาชั้น ปวช. หรือ ปวส. (สำหรับเทียบโอนประสบการณ์)
  • ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1.50
เอกสารการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง
  • วุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
  • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ผู้เข้าชม Help filling N400 Form